Amateka

Amateka y'Iyogezabutumwa mu rubyiruko

Iyogezabutumwa mu rubyiruko rigamije ahanini kumara inyota urubyiruko rushaka kubona Imana. Muri  Kiliziya Gatolika, urubyiruko rufite umwanya wihariye kandi ndakuka, cyane cyane ko rufite uburyo bwihariye bwo gushakashaka Imana no kumva Ibyanditswe bitagatifu hamwe n’ubundi buryo bwihariye bwo kwemera no kwakira urukundo rw’ Imana.

Mu iyogezabutumwa, urubyiruko ni igice cyihariye cy’abarayiki cyamamaza Inkuru nziza y’umukiro mu gihe kinashakashaka kumenya umuhamagaro wacyo w’ubuzima, byaba guhamya Kristu mu buzima bw’abiyeguriye Imana cyangwa se bikaba kuba Abakristu b’intangarugero mu buzima bw’abashakanye.
Muri urwo rugendo rushashaka Imana no guhamya Kristu, urubyiruko ruhura n’ibibazo binyuranye ahanini bishingiye ku bihe rugezemo n’imiterere y’ihanga rurimo.

Ku rwego rw’isi, hari ababyirukira mu bihugu byateye imbere mu bukungu n’ikoranabuhanga, abandi bakabyirukira mu bihugu byugarijwe n’ubukene, ndetse hari n’ababyirukira mu bihugu byasaritswe n’intambara zishingiye ku turere, ku bwoko cyangwa se idini ; nyamara urubyiruko rwose rusonzeye kumenya Imana, kandi rwose ni ko ruhamagarirwa kuba umunyu n’urumuri rw’isi kimwe kabone n’ubwo ruhanganye n’ibibazo binyuranye.

Ku rwego rw’igihugu cyacu, diyosezi icyenda zikigize buri yose ifite umwihariko ku mibereho n’ibibazo bizugarije, bityo n’urubyiruko rw’u Rwanda rugahura n’ibibazo bitandukanye mu rugendo rugana Imana ; nyamara na none hari ibibazo byinshi urubyiruko rw’u Rwanda ruhuriyeho.

Umuhire, Papa Yohani Pawulo wa 2 ni we wahuje bwa mbere urubyiruko rukomoka hirya no hino ku isi mu mwaka wa 1985. Icyo gihe Papa Yohani Pawulo wa 2 yahuye n’urubyiruko rw’isi  rusaga ibihumbi 200, asangira narwo ubuzima kandi narwo rujya inama ku mibereho yarwo n’ibibazo ruhura nabyo, kuva ubwo havuka ihuriro mpuzamahanga ry’urubyiruko ryizihizwa buri myaka ibiri cyangwa itatu ku rwego rw’isi, ariko rikizihizwa buri mwaka muri buri diyosezi, ndetse by’umwihariko umunsi mukuru wa mashami ukaba warabaye umunsi mpuzamahanga w’urubyiruko rushakashaka Imana.

Mu Rwanda, guhimbaza umunsi mpuzamahanga w’urubyiruko bikorwa muri buri diyosezi ku munsi mukuru wa Mashami, urubyiruko ruturutse mu maparuwasi anyuranye agize diyosezi ruhurira hamwe, rugakora urugendo nyobokamana rwifatanyije na Kiliziya y’isi yose.

Ihuriro mpuzamahanga ry’urubyiruko mu Rwanda ryizihizwa buri mwaka, diyosezi zose zihuriza hamwe ibikorwa bijyanye no guhimbaza iryo huriro, bityo Inama y’Abepisikopi Gatolika y’u Rwanda ikaba yaragennye uburyo bw’uruhererekane hagati ya za diyosezi, buri yose ikagira ikirwi cyayo, buri mwaka iryo huriro rikava muri diyosezi ryimukira mu yindi. Igikorwa cyo guhererekanya ihuriro ry’urubyiruko kikarangwa n’ihererekanya ry’umusaraba w’urubyiruko.

Ihuriro ry’urubyiruko ni bumwe mu buryo burufasha guhura n’Imana, rukitoza kubana nayo, gushyikirana na yo, ndetse bikarufasha no kuyibwira abandi batarayimenya. Ihuriro ry’urubyiruko ni ishuri ry’ubuzima urubyiruko rwigiramo kubaho mu buvandimwe. Mu gihe rumara ruri hamwe rusangira ingabire n’ibyishimo bya Roho Mutagatifu binyuze mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi : inyigisho zinyuranye, isengesho, amasakaramentu, gusangira ubuzima mu matsinda, gutegwa amatwi, udukino two kwidagadura n’ibindi.

Koko rero, kuva mu 2002, mu Rwanda  buri mwaka, urubyiruko gatolika ruhurira hamwe rugasangira ibyiza bya Nyagasani. Muri uwo mwaka i Kabgayi, urubyiruko rwazirikanye ko ari « Umunyu n’Urumuri by’isi ». 
Mu mwaka wa 2003, muri Diyosezi ya Ruhengeri, urubyiruko rwarahuye ruzirikana insanganyamatsiko igira iti : « Dore Nyoko ».
Mu mwaka wa 2004, urubyiruko rwakoraniye muri diyosezi ya Kibungo rugira ruti « Turashaka kubona Yezu ».
Mu mwaka wa 2005, i Kigali, urubyiruko ruti « Twaje kumuramya ».
Mu mwaka wa 2006, mu ihuriro ryabereye i Butare, urubyiruko rwazirikanye ubutumwa Papa yahaye urubyiruko muri uwo mwaka agira ati : « Ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye rikaboneshereza inzira zanjye » (Zab. 119,105).
Mu mwaka wa 2007, urubyiruko rwakoraniye muri diyosezi ya Nyundo,
Mu mwaka 2008 urubyiruko rwerekeje i Byumba.
Mu mwaka wa 2009 urubyiruko rwibumbira hamwe i Cyangugu.
Mu mwaka wa 2010, ku ncuro ya 9 urubyiruko rwahuriye muri diyosezi ya Gikongoro.

Uretse iryo huriro ry’urubyiruko twizihiza buri mwaka ku rwego rw’igihugu, hari n’umunsi w’Urubyiruko ku rwego rw’igihugu, umunsi twizihiza ku cyumweru cya nyuma cy’ukwezi kwa mutarama. Mu mwaka ushize wa 2011, kwizihiza uwo munsi bikaba byararanzwe na noveni y’amasengesho urubyiruko rwakoze ruzirikana ubutumwa Nyirubutungane Papa Benedigito wa 16 yageneye uwo munsi agira ati : « Mushore imizi muri Kristu kandi mube ariwe mwishingikirizaho mukomejwe n’ukwemera(Kol 2,7) »