Children for Christ Camp 2017 | Ihuriro ry'abana b'abakristu 2017


Abana 23/10/2017

Ijambo rya Nyiricyubahiro Mgr Philippe RUKAMBA, Perezida w’Inama y’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda
(mu izina ry’abahagarariye imiryango mpuzamatorero ya gikristo na Kiliziya Gatolika) August 9, 2017

 

Nyakubahwa Directeur National wa World Vision mu Rwanda

Ba Nyiricyubahiro basenyeri n’abandi muhagarariye matorero atandukanye,

Bakangurambaga b’abana mwabaherekeje muri iyi minsi itatu bagiye kumara hano

Bana nshuti za Yezu,

Kristu Yezu akuzwe! Yesu ashimwe!

 

Introduction

Mbere na mbere ndabanza Gushimira abana kuba bitabiriye ihuriro baturutse mu turere twose uko tungana, mu ma Diyosezi yose y’u Rwanda, ndashimira kandi ababyeyi banyu, amatorero na Kiliziya Gatolika kuba bashoboye guha abana aya mahirwe yo guhura biga ijambo ry’Imana n’indangagaciro zishingiye kuri Bibiliya

Mumfashe dushimire by’umwihariko Umuryango World Vision Rwanda uruhare ugira mu guteza imbere imibereho y’umwana mu buryo bwagutse: umubiri, ubuzima na roho. Ubwo duheruka twari BAMBINO, aho abana bidagaduye, bagahabwa inyigisho zitandukanye zijyane n’uburere nyobokamana ndetse n’uburenganzira bw’umwana nk’uko biri no mu nshingano za World Vision ku isi hose.

Ubutumwa nyamukuru:

  1. Ndabibutsa ko iri Ihuriro ry’abana b’abakristo mu Rwanda rimaze gutegurwa incuro 3 mu 2014, 2016 n’uyu munsi 2017, ritegurwa buri n’imiryango mpuzamatorero na Kiliziya Gatolika ibitewemo inkunga n’umuryango World Vision Rwanda.

Bana, Kuva tariki ya 08-11 uku kwezi muteraniye hano mu ishuri rya Saint Andre I Nyamirambo ku nsanganyamatsiko: “Mwana, ubaha ababyeyi bawe” (Img 1, 8). Inyigisho muzahabwa muzazihoze ku mutima: Mumenye umubyeyi wanyu uwo ari we, akamaro ke, mumenye na mwe uburenganzira bwanyu, ariko ntimwibagirwe n’inshingano zanyu nk’abana, ibyo mugomba gukora.

  1. Ni ngombwa gushimangira ubumwe bwa gikristo no gukangurira amatorero ya Gikristo na Kiliziya Gatolika kurushaho gushyira hamwe imbaraga mu kuzamura imibereho myiza y’umwana haba mu buryo bw’umubiri (uburere, uburezi, ubuzima, ubwenge), muri roho (gukura bashimwa n’Imana n’abantu). Bagafashwwa gukura nka Yezu: “Ni uko umwana arakura, arakomera, abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n’ubutoni ku Mana (Lk2, 40). Ngizo inshingano zacu twese: Kwita ku mwana, tumwegereza Imana ndetse tunamufasha gukura mu gihagarro no mu bwenge arangwa n’umuco wa gikristo
  2. Niyo mpamvu mpamagarira buri wese by’umwihariko amatorero na Kiliziya kurushaho kunoza gahunda y’uburere bwa gikristo buhabwa abana binyuze muri Sunday School; binyuze mu kugena ahantu/icyumba cyihariye abana bigishirizwamo ku nsengero, ku Kiliziya, guha amahugurwa abarimu ba Sunday School n’imfashanyigisho zorohereza abarimu n’abana mu myigishirizwe yabo.
  3. Tugomba kuzirikana by’umwihariko ibibazo by’abana bafite ubumuga ubwo aribwo bwose kugirango nabo bafashwe kwitabira ibikorwa bya Sunday School n’izindi gahunda zibafasha kuva mu bwigunge, gahunda z’utugoroba tw’abana mu ma Paruwasi atandukanye, mu miryangoremezo kuri Kiliziya Gatolika n’ahandi.
  4. Kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana mu buryo ubwo aribwo bwose: mu mutwe, ku mubiri, ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa gutabwa, kubuzwa uburenganzira bwabo
  5. Mu izina ry’abayobozi ba Kiliziya y’u Rwanda n’amatorero ya Gikristo ndasaba ababyeyi n’abarezi b’abana kuzirikana uruhare rwabo mu iterambere ry’umwana muri roho

Conclusion

  1. Ndashimira Leta y’u Rwanda (by’umwihariko abayihagarariye hano) ko yita ku mwana mu buryo bwose: gushyiraho amategeko umurengera, inzego za leta zirwanya kandi zihana ihohoterwa rikorerwa umwana, n’ibindi
  2. Twongere dushimire umuryango WVR ku ruhare rukomeye ugira mu bufatanye na Kiliziya Gatolika n’andi matorero ya Gikristo kugirango turusheho kunoza imibereho ya roho z’abana n’ibindi bikorwa ikora hirya no hino mu gihugu.
  3. Nsoze shimira abana, ababyeyi babohereje, amatorero na Kiliziya baturukamo kwitabira Bana rero, mumenye ko Inyigisho n’uburere muzakura hano hano zizamurikira imibereho yanyu mukazavamo abayobozi beza b’igihugu, abakkristo beza bitanga kandi bita kuri bagenzi babo.

+ Imana ibahe Umugisha

 


Views: 7

Add comment