Duhugukirwe indirimbo


Indirimbo, Inyigisho 03/11/2017

Kuririmba ni iki?

Ubusanzwe kuririmba ni umwuga wo guhanika amajwi yumvikana, ukayahererekanya kandi ukayasobekeranya ku buryo bunogeye amatwi.
Kuririmba ni kimwe mu bikorwa ndangamuco byabayeho kuva kera na kare mu mateka ya muntu. Kuririmba byifitemo inganzo. Kuririmba rero bikorwa mu ijwi ry’abantu ryonyine cyangwa riherekejwe n’amajwi y’ibikoresho, nk’umurya w’inanga cyangwa akarumbeti, impanda n’imyirongi, cyangwa se ibindi bibomborana nk’amashyi, ingoma n’ibinyuguri.

Kuririmba ni ingobyi y’uruhererekane rw’umuco

Guhuriza hamwe amajwi y’abantu n’ay’ibyo bikoresho binyuranye twavuze, gutinda ku majwi runaka andi ukanyaruka bibyara umugendo n’injyana bishobora guherekezwa n’imbyino z’abaririmba cyangwa abumva indirimbo, bitewe n’uko batwarwa ku bwa roho kimwe no ku bw’umubiri. Akenshi na kenshi umugendo n’injyana bikunze guhurirwaho n’abantu batuye akarere runaka cyangwa se ababayeho mu gihe runaka, akaba ari nayo mpamvu indirimbo ifatwa nk’igikoresho gikomeye gihererekanya umuco n’amateka by’abantu bagize umuryango runaka, cyangwa ikoraniro iri n’iri uko ibihe biha ibindi.

Amoko y’indirimbo

Dushobora kwiyumvisha rero ko hariho amoko menshi y’indirimbo hashingiwe ku baririmba, ku bikoresho bifashisha, ku mugendo n’injyana by’indirimbo kimwe na none no ku butumwa butangwa muri izo ndirimbo. Utitaye ku runyurane rw’uturere n’imico, hariho amoko atatu y’indirimbo: Indirimbo z’Imana, indirimbo za gakondo n’indirimbo z’amajyambere. Indirimbo z’Imana ni izikoreshwa mu mihango nyobokamana ; indirimbo za gakondo zikaba za zindi zikoreshwa mu bitaramo no mu bindi biterane ndangamuco by’abantu bo mu karere runaka ; naho indirimbo z’amajyambere ni izikoreshwa hagamijwe inyungu z’ubucuruzi wifashishije ibikoresho by’ubu cyangwa ibya kera hamwe n’ikoranabuhanga rigezweho.


Views: 34

Add comment