IHURIRO RYA 7 RY'IMIRYANGO YA AGISIYO GATOLIKA N'IMIRYANGO MISHYA MURI ARKIDIYOSEZI YA KIGALI


Imiryango 23/10/2017

 

Kuwa gatandatu tariki ya 10 ugushyingo 2012, imiryango isaga mirongwine (40) ya Agisiyo Gatolika (MAC), Imiryango Mishya ya Kiliziya (NME) n’Amakoraniro mashya (CN) yo muri Arikidiyosezi ya Kigali yahuriye ku ncuro ya 7 mu ihuriro ngarukamwaka ry’igihugu, ihuriro ryabereye muri paruwasi y’Umuryango Mutagatifu (Ste Famille), insanganyamatsiko y’iryo huriro ikaba yaragiraga iti : « Umuco wacu nurangwe n’indangagaciro z’ubukristu ».

Iryo huriro ryaranzwe n’ibikorwa nyamukuru bitatu by’ingenzi :

1. Ikiganiro mbwirwaruhame cyatanzwe na Padiri Pascal Tuyisenge cyagaragaje ko imico myiza y’ukuri, ubutabera n’urukundo ari byo shingiro nyakuri ry’ubuzima mu muryango w’abantu, nk’uko bivugwa mu nyigisho ya Kiliziya ku mibanire y’abantu.

2. Kumurika Icyegeranyo cy’ibyagezweho n’ihuriro rya MAC, NME na CN, byakozwe na Madamu Josiane Uwamariya, umuhuzabikorwa w’iryo huriro, wanagaragaje ko basohoje ubutumwa bari barahawe n’ihuriro riheruka.

3. Igitambo cya Missa cyayobowe na Myr Luciano Russo, intumwa ya Papa mu Rwanda, ashagawe n’abasaseridoti basaga 12 bo muri Arkidiyosezi ya Kigali n’imbaga y’abakristu bagize iyo miryango twavuze.

Ariko na none, abitabiriye iryo huriro bakurikiranye ubutumwa bohererejwe na Myr Taddhée Ntihinyurwa, Arkiyepiskopi wa Kigali, babushyikirizwa n’Igisonga cye, Myr André Havugimana, abasaba kubakira kuri Kristu, kuko ari we rutare nyakuri wenyine rudashobora guhungabanywa n’inkubi y’umuyaga n’imivu y’amazi atemba. Yaragize ati : « Ukwemera kwacu kuzakomera gusa igihe tuzihambira kuri Kristu kurushaho ».

Mu nyigisho ye, Myr Luciano, intumwa ya Papa mu Rwanda yabanje kugaragaza ko afite ibyishimo byinshi byo kubana n’imbaga y’abakristu baturitse impande zose baje gufatanya isengesho no gusangira ubuhamya bw’imibereho yabo ya gikirisitu. Imiryango mishya n’amakoraniro mashyashya bivuka atari ukugirango byunganire gusa abasangiye umuryango cyangwa iyo miryango, ahubwo bivuka kugira ngo bifashe abandi. Bityo rero hakenewe cyane ubufatanye bushya butambutse ubwo mu bikorwa : ubufatanye mu myumvire, ubufatanye mu kwemera.

Ibyo rero bigerwaho mu rugendo rurangwa n’ubufatanye, umwuka mushya mu makoraniro mashya y’abasenga, guhuza imyumvire ku bibazo byugarije isi muri iki gihe. Ati : Navuze « Ubufatanye mu kwemera » kuko turi mu mwaka w’ukwemera tumaze gutangira, dore hashize igihe gito cyane, umwaka ugomba gutera abantu bose, utaretse imiryango n’amakoraniro mashya ya Kiliziya, gucengera imyumvire yabo ku mpano y’ukwemera bagabiwe igihe bahawe isakramentu rya Batisimu.

Twese tuzi neza ihungabana ry’ukwemera ryibasiye cyane cyane ibihugu by’Uburayi, ariko nk’ikizenga cy’amavuta, iryo hungabana rikaba rigenda risatira n’indi migabane y’isi. Akaba ari yo mpamvu bikenewe cyane gusubira ku isoko nyakuri y’ukwemera. Ukwemera guhora ari kumwe, ntiguhinduka, kandi kukaba n’isoko y’urumuri rushya, ndetse akenshi kuvumburwaho agashya nk’uko Nyirubutungane Papa abitwibutsa.

Mu ibaruwa ye yandikiye Abakristu : « Irembo ry’Ukwemera », Nyirubutungane Papa Benedigito wa 16 aragira ati : « Bikunze kugaragara ko abakristu bashishikajwe cyane n’ibyerekeye imibanire y’abantu n’abandi, umuco na politiki, naho ukwemera bagakomeza kugufata nk’ikintu gisanzwe. Mu by’ukuri, uretse no gufata ukwemera nk’ikintu gisanzwe, kenshi ndetse baranaguhakana. Mu gihe cyera byashobokaga ko abantu bagira imigenzereze imwe ibumbye imico itandukanye, muri rusange bemera ko iyo migenzereze yakomokaga ku nyigisho z’ukwemera no ku ndangagaciro zako, muri ibi bihe turimo, usanga atari uko ibintu bikimeze kuko benshi basubiye inyuma mu kwemera kwabo. » (Reba Irembo ry’ukwemera n°2).

Rero ukwemera kwaremwe nk’ikintu kiduhangayikisha, ikintu gituma duhora turi maso, duhora dukurikiye kandi tugahora twiteguye. Birakenewe cyane ko twongera kuvumbura ko ukwemera ari nk’ikintu cy’agaciro gakomeye gihishe mu butaka, nk’akanigi k’igiciro gikomeye umuntu ashobora gutanga ibyo atunze byose kugira ngo akagure (Reba Mt 13, 44-46). Nta muntu ushobora kuvuga ko yiyizeye bisesuye ku byerekeye ukwemera. Mu buzima abantu twugarijwe n’ibigusha byinshi utaretse n’ababatijwe. Ukwemera ni ikibazo gihoraho kuri buri wese muri twe, nk’uko Myr Russo abivuga. Mu kwibutsa ubutumwa bw’Umuhire Papa Yohani Pawulo wa 2 mu nama ye ya mbere yagiranye n’imiryango ya Kiliziya hamwe n’amakoraniro mashya mu mwaka wa 1998, Myr Intumwa ya Papa mu Rwanda yaragize ati : « Mu isi nk’iyi turimo, akenshi usanga yibasiwe n’umuco ushishikariza kandi ugashimangira uburyo bwo kubaho utitaye ku Iyobokamana, ukwemera kw’abantu benshi guhura n’ibigeragezo, ndetse akenshi bigashira ukwemera gupfukiranywe cyangwa kukazima burundu. Bityo rero, ni ngombwa kwamamaza bikomeye, ndetse hagenda harushaho kugaragara ko hakenewe amahugurwa ashyitse, kandi ahambaye mu bukristu. Icyo dukeneye cyane muri ibi bihe turimo ni ukuba abagabo bakomeye mu bukirisitu, biyumvisha abo baribo n’inshingano za batisimu, bazi neza umuhamagaro wabo n’ubutumwa bagomba gusohoza muri Kiliziya no mu bandi bantu ku isi ! Icyo dukeneye ni ukugira amakoraniro y’abakristu arangwa n’ibikorwa bigaragara ! Ngiyo rero imiryango ya Kiliziya n’amakoraniro mashya… ».

Mu cyegeranyo cy’ibyagezweho n’Imiryango ya Agisiyo Gatolika (MAC), imiryango mishya ya Kiliziya (NME) n’amakoraniro mashya (CN) yo muri Arikidiyosezi ya Kigali, hagaragajwe ibikurikira :

•Bihatiye kubungabunga ubuzima bwa roho n’imico myiza mu bana babo, bikorwa bitangira inyigisho za gatigisimu nyuma y’amasomo asanzwe y’abana, ubu bisigaye bikorerwa mu miryango remezo, hakaba hashize imyaka 2 bitangiye;

•Imiryango ya Agisiyo Gatolika, Imiryango Mishya ya Kiliziya n’amakoraniro mashya yita ku iyogezabutumwa mu rubyiruko yihatiye gucengeza ivanjili mu muco, ndetse tukaba twishimiye cyane ko urubyiruko rwacu rusigaye rwita ku muco, liturijiya, ibikorwa by’urukundo n’iyogezabutumwa;

•Bihatiye cyane guhugura abalayiki kugirango barusheho kugira ubushake n’uruhare mu kubungabunda no gukwirakwiza ivanjiri mu ngo zacu. Intego yari igamijwe kwari ukugira ngo imiryango ibe koko kiliziya zo mu ngo. Kugira ngo ibyo bishoboke habaye amahugurwa menshi ku ibaruwa ya Papa « Africae munus » no ku ndangagaciro z’ibanze z’ubuzima ku byerekeye imibanire y’abantu. Ndetse hateguwe, ku ncuro ya kabiri, icyumweru cy’umwiherero w’abanyabwenge kugirango twungurane inama ku iyogezabutumwa rishya nk’umusemburo w’ubwiyunge. Abagatolika b’abanyabwenge benshi bibumbiye muri iyo miryango n’amakoraniro mashya. Icyumweru cya mbere cy’umwiherero cyari gifite insanganyamatsiko igira iti : Abanyabwenge b’Abagatolika ni Abahamya ba Yezu Kristu aho bari hose. Ibyumweru byombi byahereye ku byagezweho muri sinode y’Abepiskopi bo muri Afurika, kandi habaye umwiherero ku nyandiko « Africae munus ».

•Buri muryango mu butumwa bwawo bwihariye wihatiye gucengeza mu banyamuryango bawugize indangagaciro z’Ivanjiri hamwe n’indangagaciro z’umuco nyarwanda. Abagize imiryango inyuranye bihatiye kubahiriza imibereho y’Abatagatifu barinzi b’imiryango yabo no gukurikiza amabwiriza y’abashinze iyo miryango.

Mu gusoza, Madamu Josiane Uwamariya yashyikirije Myr Luciano Russo, intumwa ya Papa mu Rwanda impano bamushimira ko yigomwe byinshi akaza kwifatanya nabo no kumugaragariza ko bifatanyije nawe.

 

Inkuru ya Aloys MUNDERE yahinduwe mu Kinyarwanda na Robert MAKUTA

 


Views: 18

Add comment