Rubyiruko,  muri  intumwa  z'akanyamuneza


Urubyiruko 23/10/2017

Ku munsi wa kabiri w’ihuriro ry’urubyiruko, tariki ya 13/08/2012 urubyiruko rwose rumaze kugera kuri Katedrali ya Gitega ruvuye mu miryango yarucumbikiye habaye isengesho ryo gusingiza Imana ryatangiye saa mbiri za mugitondo.

Nyuma y’isengesho ryo gusingiza Imana, hakurikiyeho inyigisho ya Myr Blaise NZEYIMANA Umushumba wa Diyosezi ya Ruyigi, inyigisho ivuga k’ubutumwa Nyirubutungane Papa Benedigito wa XVI yahaye urubyiruko uyu mwaka bugira buti:«Nimwishime muri Nyagasani »(Fil 4, 4)

Yaboneyeho kumenyekanisha ko hateganyijwe irindi huriro ry’urubyiruko rwo ku isi yose mu mwaka wa 2013 i Rio de Janeiro (Bresil). Insanganyamatsiko y’iryo huriro ikagira iti «Nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu » Mt 28, 19. Mu nyigisho ye yibanze ku kanyamuneza ikimenyetso gikomeye mu buzima bw’umukristu. Ati :«Rubyiruko, muri intumwa z’ako kanyamuneza musabwe kubwira no kwereka urundi rubyiruko ko Ijambo ry’Imana ari inkuru nziza y’ako kanyamuneza »

Ati « Akanyamuneza ni ak’urukundo, guhinduka no kudahungabanywa n’amagorwa». Yibukije kandi uburyo Pawulo Mutagatifu atubwira kwishimira muri Nyagasani, kugira ngo tugume muri ako kanyamuneza :
- Kugira umutima ukomeye ku Mana (Fil 4, 1).
- Guhuza imitima ku Mana: (Fil 4, 2-3): uguhuza ibyiyumviro muri byose na hose mu guhanuza umutima no gusiguza Imana kuko ijambo ry’imvaho rikomaka ku Mana, tukirinda gupfa ubusa.
- Kwishima muri Nyagasani: uwemera wese Yezu Kirisitu ahorana akanyamuneza no mu ngorane, kuko ahora yibuka ko Yezu Kristu ari hafi ye, akamutura ibimuremereye kuko ariwe uvuga ati: «Nimuze mwese abarushye n’abaremerewe nzabaruhura» Mt 11, 28-29.

Kugira ngo iyo Mana y’amahoro ibe hafi yacu, nitwirinde kudindizwa n’ibitekerezo bibi biva mu mutima wacu, aribyo : ubupfayongo, ubugome n’ibindi bitekerezo bibi, … None rero ibyo mukwiye kuzigama n’ibyukuri byose, iby’ubupfasoni byose, ibitunganye byose, ibitagatifu byose, ibikwiye gukundwa byose, ibikwiye kubahwa byose, ibikwiye gushimwa byose. Mushobora kuvuga nka Pawulo muti:«Ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonyeho, abe aribyo mukora, nibwo Imana y’amahoro izahorana namwe»(Fil 4, 9).

Myr Blaise yavuze mu magambo make ku nyigisho za nyirubutungane Papa Benedigito XVI zerekeye akanyamuneza aho yibanze ku nyigisho nkuru zikurikira:
1. Umutima wacu wagenewe akanyamuneza.
2. Akanyamuneza k’ukuri gakomoka ku Mana
3. Dusabwa kuzigama akanyamuneza k’ubukirisitu mu mutima wacu.
4. Akanyamuneza k’urukundo.
5. Akanyamuneza ko guhinduka
6. Akanyamuneza katagabanywa n’amagorwa.
7. Dusabwa kuba intumwa z’akanyamuneza.
Nyuma y’inyigisho ya Nyiricyubahiro Myr Blaise urubyiruko rwacishijeho indirimbo zinyuranye zibasusurutsa, hanyuma bahabwa indi nyigisho ivuga ku burere bw’urubyiruko.


SECRETARIAT CEPJ


Add comment

Province Sainte Famille
Inkuru zifitanye isano
Inkuru zisurwa cyane