Ubutumwa bwa Papa Fransisco ku munsi mpuzamahanga w'urubyiruko
UBUTUMWA BWA PAPA FRANSISKO KU MUNSI MPUZAMAHANGA W’URUBYIRUKO 

WIZIHIZWA KU NCURO YA 36 [i] 

Ku wa 21 ugushyingo 2021[ii] 

 

« Haguruka: kuko nkugize umuhamya w’ibyo wabonye » (Reba Intu 26, 16)


Rubyiruko nkunda,

Nifuje kongera kubafata ukuboko kugira ngo dukorane urugendo nyobokamana rutuganisha ku Munsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko uzabera i Lisbone muri 2023.

Umwaka ushize, mbere gato y’uko icyorezo cya Covid-19 gikwira ku isi, nari nashyize umukono ku butumwa bufite iyi nsanganyamatsiko igira iti « Wa musore we, ndabikubwirije, haguruka » (reba Lk 7, 

14). Mu buntu bwe, Nyagasani yashakaga kudutegurira guhangana n’ibihe bikomeye twari tugiye kwinjiramo. Hirya no hino ku isi, byabaye ngombwa guhangana n’akababaro ko kubura abacu benshi twakundaga ndetse n’ubwigunge. Iyi ndwara y’icyorezo yabujije mwebwe abakiri bato – musanganywe akamenyero ko kwiyumva hanze – gusohoka ngo mujye ku ishuri, muri kaminuza, ku kazi, guhura n’abandi ... Mbese mwisanze mu bihe bibangamye mutari mumenyereye guhangana na byo. Abatunguwe n’abatari bafite ubufasha bumvise babuze icyerekezo. Hagaragaye ibibazo byinshi mu miryango hiyongeraho gutakaza imirimo (ubushomeri buriyongera), agahinda gakabije, kwigunga no gusindagizwa n’abandi. Siniriwe mvuga umuhangayiko w’igihe kirekire, ubushyamirane n’intonganya zikomoka ku burakari n’ukwiyongera kw’ubugizi bwa nabi.

Ariko Imana ishimwe, kuko umudari ugizwe n’impande ebyiri. Niba ibyatubayeho byaratweretse intege nke zacu, byanagaragaje ingeso nziza zacu cyane cyane guhora dukereye gufashanya. Hirya no hino ku isi twabonye abantu benshi, barimo n’urubyiruko rwinshi, baharaniye kurokora ubuzima, kubiba icyizere, barengera ubwisanzure n’ubutabera, kuba abatera amahoro n’abubaka ibiraro bihuza abantu n’abandi.

Iyo umwe mu rubyiruko atsikiye akagwa, ni nk’aho inyoko muntu iba iguye. Ariko kandi n’iyo abyutse, ni nk’aho isi yose iba ihagurutse. Rubyiruko nkunda, mbega ukuntu hari ubushobozi buhambaye buri mu biganza byanyu! Mbega imbaraga mufite mu mitima yanyu! Bityo na n’uyu munsi, Imana ibwira buri wese muri mwe iti « Haguruka! ». Ndizera nkomeje ko ubu butumwa bushobora kudufasha kwitegura ibihe bishya, igishya mu mateka ya muntu. Nyamara ntidushobora gutangira bundi bushya tutari kumwe namwe, rubyiruko nkunda. Kugira ngo isi ibashe guhaguruka, ikeneye imbaraga zanyu, ishyaka ryanyu n’urukundo rwanyu. Ni muri urwo rwego nshaka ko dufatanya kuzirikana kuri iri somo ryo mu Gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa Yezu yabwiriyemo Pawulo ati « Haguruka! Nkugize umuhamya w’ibyo wabonye » (Reba Intu 26, 16).


Pawulo nk’ Umuhamya imbere y’umwami 

Insanganyamatsiko y’Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko muri 2021 yakuwe mu buhamya bwa Pawulo imbere y’umwami Agrippa igihe yari muri gereza. Pawulo wahoze yanga akanatoteza abakristu, ubu aracirwa urubanza nta kindi azira kitari ukwemera Kristu. Nyuma y’imyaka hafi makumyabiri n’itanu, Intumwa irabara inkuru n’ibintu by’ingenzi byayibayeho ihuye na Kristu.

Pawulo yiyemerera ko mu bihe byashize yatotezaga abakrisitu, kugeza ubwo hari abo yari agiye gufata i Damasi maze urumuri “rutambukije izuba kwaka” rukamugota na bagenzi be bagendanaga (reba Intu 26, 13), ariko we wenyine yumva “ijwi”: Ijwi rya Yezu wamuvugishije kandi amuhamagara mu izina rye.

« Sawuli, Sawuli! » 

Reka dusesengure neza ibyabaye. Mu kumuhamagara mu izina rye, Nyagasani yeretse Sawuli ko amuzi ku giti cye. Ni nk’aho yakamubwiye, ati « Nzi uwo uri we, nzi umugambi mubisha urimo gucura, ariko ibyo ntibimbujije kukubaha nkakuvugisha». Yamuhamagaye incuro ebyiri nk’ikimenyetso cy’uko ari umuhamagaro wihariye kandi uhambaye nk’uko yari yarabikoreye Musa (Reba Iyim 3, 4) na Samweli (reba 

1 Sam 3, 10). Mu kwitura hasi, Sawuli yiyumvishije ko ari umuhamya w’ukwigaragaza kw’Imana, bityo uguhishurirwa kwuje ububasha kumuhindura wese ariko kutamugize ubusa ahubwo kukamwibutsa uwo ari we mu izina rye bwite.

Mu by’ukuri, guhura nyako na Kristu bitari muri rusange, ni byo bihindura ubuzima. Yezu yerekana ko azi neza Sawuli, « ko amuzi ahereye imbere mu mutima we». Nubwo Sawuli atoteza abakristu, akaba afitiye urwango abakristu mu mutima we, Yezu azi ko abiterwa n’ubujiji kandi arashaka kumugaragarizamo impuhwe ze. Ubu buntu, uru rukundo rutanga byose ntacyo rusabye, ni rwo ruzaba urumuri ruzahindura byimazeyo ubuzima bwa Sawuli.

 « Uri nde Nyagasani? » 

Imbere y’uri muri iryo yobera umuhamagara mu izira rye bwite, Sawuli arabaza, ati « Uri nde Nyagasani? » (Intu 26,15). Iki kibazo gifite akamaro kanini cyane kandi bitinde bitebuke twese tugomba kucyibaza mu buzima bwacu. Ntabwo bihagije kuba umuntu yarumvise abandi bavuga Kristu, ahubwo dukeneye kwivuganira na we ubwacu. Mu by’ukuri ngicyo icyo gusenga ari cyo. Ni ukwivuganira na Yezu mu buryo butaziguye, kabone naho umutima wacu ushobora kuba utiteguye neza n’ubwenge bwacu bucyuzuye ugushidikanya ndetse no gusuzugura Kristu n’Abakristu. Ndifuza ko buri wese mu rubyiruko yazagera aho abasha kwibaza iki kibazo abikuye ku mutima ati « Uri nde, Nyagasani? ».

Ntidushobora kwibwira ko abantu bose bazi Yezu, yewe no muri iki gihe cya murandasi (interineti). Ikibazo abantu benshi babaza Yezu na Kiliziya nyine ni iki ngiki: “Uri nde?” Mu nkuru yose y’ihamagarwa rya Mutagatifu Pawulo, ni yo ncuro yonyine agira icyo avuga. Kandi Nyagasani ahita asubiza ati “Ndi Yezu, uwo uriho utoteza” (ibid.).


« Ndi Yezu, uwo uriho utoteza! » 

Muri iki gisubizo, Nyagasani Yezu ahishurira Sawuli ibanga rikomeye: kuba yisanisha wese na Kiliziya, n’abakristu. Kugeza icyo gihe, Sawuli nta cyitwa icya Kristu yari yakabonye uretse abayoboke be yari yarafungiye muri gereza (Reba Intu 26, 10) akaba yari yarabasabiye we ubwe igihano cyo kwicwa (ibid.). Nyamara yari yariboneye uburyo abakristu batsindisha ikibi icyiza, urwango bakarutsindisha urukundo bemera akarengane, urugomo, kubeshyerwa bikabije no gutotezwa bihanganiraga bitangaje bagirira izina rya Kristu. Mbese umuntu abyitegereje neza, yasanga Sawuli yari yarahuye na Kristu atabizi kuko bari barahuriye mu buzima bw’abakristu!

Kabiri kangahe twumva abantu bavuga ko bemera Yezu ariko ntibemere Kiliziya, nk’aho kimwe gishobora kuvunjwamo ikindi. Ntushobora kumenya Yezu utazi Kiliziya. Ahantu honyine dushobora kumenyera Yezu ni mu bavandimwe bo mu muryango we. Ntidushobora kwiyita abakristu ba nyabo niba tutabaho nk’abanyamuryango ukomoka ku kwemera. 

Biragukomereye kwishita ku rubambo” (Intu 26, 14)

Aya ni yo magambo Nyagasani abwira Sawuli amaze kwitura hasi. Nyamara bisa naho Nyagasani amaze igihe kinini amuvugisha mu buryo bw’amayobera, agerageza kumwiyegereza, ariko Sawuli akinangira. Ubu buryo butagira uwo buhutaza Nyagasani akoresheje anenga Sawuli ni nabwo akoresha abwira buri wese mu rubyiruko umwitarura ati « Uzampunga kugeza ryari? Kuki utumva ko nguhamagara? Ntegereje ko ungarukira ». Rimwe na rimwe tuvuga nk’umuhanuzi Yeremiya tuti: « Sinzongera kumutekereza» (reba Yer 20, 9). Nyamara hari umuriro waka mu mutima wa buri wese ku buryo n’iyo twagerageza kuwupfukirana tutabigeraho, kuko uturusha imbaraga.

Nyagasani ahitamo umuntu ndetse n’umutoteza, umwanga urunuka hamwe n’abe bamuyobotse. Ariko ku Mana nta n’umwe utakigira igaruriro. Mu guhura ubwe n’Imana, buri muntu ashobora kongera gutangira bundi bushya. Nta n’umwe mu rubyiruko uri kure y’ubuntu n’impuhwe z’Imana. Ntawe dushobora kubwira ko « ari kure cyane ... ko yakererewe bikabije ... » Hari urubyiruko rungana iki rwigomeka rugahitamo gukora ibibujijwe nyamara mu mutima warwo rukumva rukeneye kwiyemeza no kwitanga, gukunda n’imbaraga zarwo zose, kwisanisha n’ubutumwa runaka! Ibyo byose Yezu arabibona neza mu mabyiruka ya Sawuli.

Kumenya ubuhumyi bwacu 

Dushobora kwiyumvisha ko, mbere yo guhura na Kristu, Sawuli yari afite ukuntu « yiyuzuye », akitwara nk’igihangange akomora ku budakemwa mu mico no mu myifatire ya kiyahudi, ku ishyaka ryamurangaga, ku nkomoko ye n’ubuhanga yatojwe. Nta shiti ko na we yumvaga rwose ko ari mu kuri. Nyamara, igihe Nyagasani amwihishuriye, Sawuli yikubise hasi yisanga ari impumyi. Muri ako kanya yamenye ko adashobora kubona haba ku mubiri haba no kuri roho. Ni bwo ibyo yemeraga bihungabanye nuko asobanukirwa mu mutima we ko icyamuteye ishyaka ryo kumaraho abakristu kitari ukuri. Amenya ko atari we ufite ukuri kuzuye ahubwo ko ari kure yako. Kandi kimwe n’ibyo yemeraga, « ubuhangange » bwe na bwo burahanantuka. Muri ako ako kanya ariyoberwa, asanga ari umunyantegenke, aciriye mugufi.

Ukwicisha bugufi nk’uku, akamenya aho ubushobozi bwe butarenga, ni ingenzi cyane! Umuntu wese utekereza ko azi byose kuri we, ku bandi ndetse no ku kuri ndangakwemera, bizamugora guhura na Kristu. Sawuli amaze guhuma, yatakaje ibyo yishingikizagaho byose. Wenyine mu mwijima, ikintu rukumbi ashobora kumenya ni urumuri yabonye n’ijwi yumvise. Mbega ibintu bihabanye! Mu by’ukuri, iyo tumenye ko turi impumyi, ni bwo tuba dutangiye kubona.

Nyuma yo gutungurirwa mu nzira ijya i Damasi, Sawuli yahisemo kwitwa Pawulo, bisobanura “umuto”.

Ntabwo ari izina ry’irihimbano cyangwa « izina ry’ubuhanzi » nk’uko byogeye cyane muri iki gihe no mu bantu boroheje. Uguhura na Kristu kwe, byamuteye kumva ko ari muto rwose, maze asenya urukuta rwamubuzaga kwimenya by’ukuri. Ni we ubyivugira ati « Koko jyewe ndi uwa nyuma mu ntumwa zose; sinkwiriye kwitwa intumwa kuko natoteje Kiliziya y’Imana » (1 Kor 15, 9).

Mutagatifu Tereza wa Liziye, kimwe n'abandi batagatifu, yakundaga kuvuga ko ukwiyoroshya ari ko kuri. Muri iki gihe, iminsi yacu irangwa n’“inkuru” nyinshi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, akenshi zubatswe ku bugenge zitamirije imitako myinshi, ibyuma bifata amashusho n’amatara atatse amabara atangaje. Duhora dushaka uburyo icyo twifuza kwerekana kigaragara neza, ku buryo bwa gihanga, kugira ngo twereke « inshuti » n’abadukurikira ishusho yacu akenshi iba iterekana abo turi bo by’ukuri. Kristu, rumuri rw’amahanga, aje kutumurikira no kudusubiza umwimerere wacu, adukize ibyadupfukiranaga byose. Aratwereka neza abo turi bo, kuko Kristu adukunda uko turi.

Guhindura icyerekezo 

Guhinduka kwa Pawulo si ugusubira inyuma, ahubwo kwamukinguriye amarembo y’icyerekezo gishya. Koko rero akomeje urugendo rugana i Damasi ariko ntakiri uwo yari we mbere, ni undi muntu (reba Intu 22, 10). Dushobora guhinduka tukanivugurura mu buzima busanzwe, dukora ibintu twari tumenyereye gukora, ariko tubikorana umutima wahindutse n’impamvu ziteye ukundi. Muri urwo rwego nyine, Yezu arasaba bitaziguye Pawulo kugenda akagera i Damasi aho yari agiye. Pawulo arumviye, ariko noneho intego n’imigambi y’urugendo rwe byahindutse bidasubirwaho. Guhera ubu azabonesha ukuri amaso mashya. Mbere, amaso ye yari ay’umuntu utoteza yishingikirije itegeko, ubu noneho azaba amaso y’umwigishwa utanga ubuhamya. I Damasi aho ngaho, Ananiya aramubatiza kandi amwinjize mu muryango w’abakristu. Bacecetse kandi mu isengesho, Pawulo azakomeza gucengera ubunararibonye bwe n’ikimuranga gishya yahawe na Nyagasani Yezu.

Kudatatanya imbaraga n’ishyaka by’urubyiruko 

Imyitwarire ya Pawulo mbere yo guhura na Yezu wazutse ntabwo ari mishya kuri twe. Imbaraga n’ishyaka biba mu mitima yanyu bingana iki, rubyiruko nkunda! Ariko niba umwijima ubazengurutse n’ubarimo ubabuza kureba uko bikwiye, mufite ibyago byinshi byo kurorongotanira mu ntambara zidafite ishingiro, kugeza n’ubwo muhinduka abanyarugomo. Ikibabaje ni uko mwe ubwanyu ari mwe ba mbere bigiraho ingaruka, kimwe n’abanyu. Hari kandi n’akaga ko kurwanira impamvu zitangira zirengera indangagaciro nyazo, ariko bikarangira zihindutse ingengabitekerezo zisenya kubera ukwiheba no kwiroha. Muri iki gihe, ni bangahe mu rubyiruko, wenda basunitswe n’imyemerere yabo ya politiki cyangwa y’idini, birangira babaye ibikoresho by’urugomo no gusenya mu buzima bwa benshi! Bamwe bavutse mu gihe cy’iterambere mu itumanaho babonye mu isi idafatika no ku mbuga nkoranyambaga ikibuga gishya cy’imirwano, aho nta soni bagira zo kwifashisha intwaro y’amakuru y’ibinyoma bagamije gukwirakwiza uburozi no gusenya abo bahanganye.

Igihe Nyagasani yinjiye atunguranye mu buzima bwa Pawulo, ntiyigeze akuraho imiterere ye, ntiyahanaguye umurava we cyangwa ishyaka rye, ahubwo izo mpano ze yazihurije mu neza kugira ngo amuhinduremo umwogezabutumwa w’igihangange kugeza ku mpera z’isi.

Intumwa y’amahanga 

Bitinze, Pawulo azamenyekana nk’« intumwa y’amahanga », we wahoze ari umufarizayi wubahiriza amategeko atajenjetse! Ng’iki ikindi kinyuranyo: Nyagasani agiriye icyizere umuntu wamutotezaga. Kimwe na Pawulo, buri wese muri twe ashobora kumva mu mutima we iryo jwi rimubwira, riti “Ndakwizeye. Nzi amateka yawe kandi nkwakiranye na yo. Nubwo wakunze kundwanya, nguhisemo kandi nkugize umuhamya wanjye”. Imyumvire y’Imana ishobora guhindura ruharwa mu gutotezaba akaba umuhamya wayo.

Umwigishwa wa Kristu ahamagariwe kuba “urumuri rw’isi” (Mt 5, 14). Pawulo agomba guhamya ibyo yabonye, ariko ubu ni impumyi. Aha na ho twongeye kwisanga mu kinyuranyo! Icyakora, ahereye ku byamubayeho, Pawulo azashobora kwigira umwe n’abo Nyagasani amutumyeho. Koko rero, yagizwe umuhamya kugira ngo « abahumure amaso, abakure mu mwijima abageze mu rumuri » (Intu 26, 18).

« Haguruka utange ubuhamya » 

Mu kwakira ubuzima bushya duherwa muri batisimu, tunahabwa ubutumwa bwa Nyagasani: “Uzambera umuhamya”. Ni ubutumwa tugomba kwitangira, ubutumwa buhindura ubuzima.

Rubyiruko nkunda,

Uyu munsi, ubutumire Kristu ahaye Pawulo burareba buri wese muri mwe: Haguruka! Ntushobora guhera hasi ngo ukomeze kurambarara uganya ko wagowe, hari ubutumwa bugutegereje!  Nawe ubwawe ushobora kuba umuhamya w’ibyiza Yezu yatangiye gukora muri wowe. Ni yo mpamvu mu izina rya Kristu nkubwiye nti: Haguruka uhamye uko nawe wari impumyi none ukaba warahuye n’urumuri, Ukaba warabonye ineza n’ubwiza by’Imana muri wowe ubwawe, mu bandi no mu busabane bwa Kiliziya burusha imbaraga ubwigunge.

Haguruka uhamye ko urukundo n’ubwubahane bishoboka mu mibanire y’abantu, mu buzima bw’umuryango, mu biganiro hagati y’ababyeyi n’abana, hagati y’abato n’abakuru.

Haguruka urengere ubutabera mbonezamubano, ukuri n’ubunyangamugayo, uburenganzira bwa muntu, abatotezwa, abakene n’abanyantegenke, abadafite ijambo muri sosiyete n’abimukira.

Haguruka uhamye ko ufite indoro nshya ituma ubasha gutangarira ibyaremwe iyo ubyitegereje, igatuma wemera ko isi ari inzu dusangiye twese kandi iyo ndoro ikaguha ubutwari bwo kurengera ibidukikije uko byakabaye.

Haguruka uhamye ko uwaguye ashobora kubyuka, ko abantu bapfuye kuri roho bashobora kuzuka, ko abacakara bashobora gusubirana ubwigenge, ko imitima ikandamijwe n’umubabaro ishobora kugarura icyizere.

Haguruka uhamye mu byishimo ko Kristu ari muzima! Kwirakwiza ubutumwa bwe bw’urukundo n’umukiro mu rungano rwawe, ku ishuri, muri kaminuza, ku kazi, mu isi y’ikoranabuhanga, ahantu hose.

Nyagasani, Kiliziya, Papa, barabizeye kandi babagize abahamya ku rundi rubyiruko rwinshi muhura na rwo “mu mayira ajya i Damasi” yo mu gihe cyacu. Mwibuke « ko umuntu wese wiboneye urukundo rw’Imana yamukijije, adakeneye igihe kinini cyangwa imyitozo miremire ngo abone kujya gutangaza urwo rukundo. Umukristu wese ni umwogezabutumwa mu gihe yahuye n’urukundo rw’Imana muri Yezu Kristu » (Urwandiko rwa gishumba Evangelii Gaudium, n. 120).

Nimuhaguruke mwizihize Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko muri za Kiliziya zanyu! 

Rubyiruko nkunda aho muri ku isi yose, nongeye kubatumira ngo muzagire uruhare muri uru rugendo nyobokamana ruzatugeza ku kwizihiza Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko i Lisbonne muri 2023. Hagati aho gahunda ikurikiyeho izabera muri za kiliziya zanyu zihariye, muri diyosezi zitandukanye hirya no hino ku isi, aho Umunsi Mpuzamahanga w’Urubyiruko wa 2021 uzizihirizwa iwanyu ku munsi mukuru cyane wa Kristu Umwami.

Nizeye ko ubuzima bwacu twese buzungukira mu gutera intamwe ziteganyijwe nk’abakora urugendo nyobokamana koko aho kubarirwa muri « ba mukerarugendo b’ukwemera »! Nimucyo dukingurire umutima wacu ibitangaza by’Imana Yo ishaka kumurikira inzira yacu. Nimucyo duhugukire kumva ijwi ry’Imana no mu bavandimwe bacu. Bityo tuzafashanya guhagurukira hamwe, kandi muri iki gihe kitoroshye cy’amateka, tuzahinduka abahanuzi b’ibihe bishya, byuzuye icyizere!

Umubyeyi Bikira Mariya adusabire twese.

Bikorewe i Roma, kuri Bazilika ya Mutagatifu Yohani w’i Laterani, ku wa 14 nzeri 2021, Umunsi mukuru w’ikuzwa ry’Umusaraba Mutagatifu 

 

Papa Fransisko
[i] Ubutumwa bwahinduwe mu Kinyarwanda n’Ubunyamabanga Bukuru bw’Inama y’Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Ibiro bishinzwe guhindura Inyandiko mu zindi ndimi.

[ii] Kuva mu 2020 Papa yasabye ko muri rusange umunsi mpuzamahanga w’urubyiruko uzajya wizihizwa ku munsi mukuru wa Kristu Umwami I Roma no mu zindi Kiliziya, aho bidakunze bakawushyira ku wundi munsi ubabereye. Ibi byatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera mu 2021 ari nayo mpamvu ubu butumwa yabutanze abuhuza n’umunsi mukuru wa Kristu Umwami. Muri Kiliziya y’u Rwanda ho tuzakomeza kuwizihiza ku cyumweru cya nyuma cya Mutarama kugeza igihe Inama y’Abepisikopi izabigena ukundi.Add comment

Province Sainte Famille
Inkuru zifitanye isano
Inkuru zisurwa cyane